ketyfalvi.hu

FACE


sz├╝letett: 2018.08.05

         Anyja:                        BESSY              Apja:  BRUNO